PRO Bio-Stop Tīrīšanas Līdzeklis no Pelējuma un citiem netīriem

PRO Bio-Stop Tīrīšanas Līdzeklis no Pelējuma un citiem netīriem
  • Ražotājs: PRO
  • Pieejamība: Ir Noliktavā

Papildu izvēles:

Cena: 4.68€

Signālvārds:

Uzmanīgi !

 

Bīstamības frāzes:

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H411 Toksisks ūdens organismiem, izraisa ilgstošu ietekmi

Piesardzības paziņojums profilaksei:

 

 

Piesardzības paziņojums par reakciju:

 

 

P261 Izvairieties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/aerosolu

P272 Piesārņoto darba apģērbu nedrīkst izņemt no darba vietas

P273 Sargāt no apkārtējās vides

P280 Valkājiet aizsargcimdus/valkājiet aizsargapģērbu/lietojiet acu (sejas) aizsargus

P302 + P352 Pēc saskares ar ādu nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu

P333 + P313 Ādas kairinājuma gadījumā: konsultēties ar ārstu.

P362 + P364 Novilkt piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atpakaļ uzvilkšanas.

Drošības prasību apzīmējums iedarbībai:

 

P391 Savākt izlijušo materiālu

P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes apstiprinātā bīstamo atkritumu apglabāšanas vietā.

P 102 Sargāt no bērniem

 

Apraksts

Lietošanas joma: Paredzēts pelējuma, sēnīšu, aļģu un citu netīrumu un aplikuma tīrīšanai no minerālām virsmām, flīzēm, šīfera. Ar tīrīšanas līdzekli notīrītās virsmas ir izturīgas pret pelējumu un aļģēm. Darbiem ārā un iekštelpās.

Funkcijas: TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI. Vāja, specifiska smarža. Satur biocīdu.

Darba apstākļi: pamatnes un apkārtējās vides temperatūra darba un žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5°C, optimālie darba apstākļi ir +20°C temperatūra un 65% relatīvais gaisa mitrums.

Lietošana: Esošos netīrumus no virsmas maksimāli noņemt mehāniski vai ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu, ļaut virsmām labi nožūt. Uzklājiet BIO STOP tīrīšanas līdzekli uz virsmas ar otu vai mehanizētu aerosolu, labi piesātinātu. Pēc uzklāšanas uz virsmas sargāt no lietus vismaz 24 stundas. Pirms citu darbu veikšanas (krāsošana, apmešana), atstāt līdzekli uz virsmas 1-4 dienas atkarībā no piesārņojuma, pēc tam ar birstīti nomazgāt produkta atlikumus ar tīru ūdeni un mehāniski noņemt atlikušos netīrumus.

Patēriņš: 50-150ml/m², atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas.

Darbarīku tīrīšana: Darbarīkus nekavējoties pēc darba nomazgāt ar ūdeni.