Solvents

Solvents
  • Pieejamība: Ir Noliktavā

Papildu izvēles:

Cena: 1.71€

Signālvārds: BĪSTAMI.

Bīstamības apzīmējumi:

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H304 Norijot un nonākot elpceļos, var būt letāls.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni.

H411 ​​Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgu iedarbību.

EUH066 Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisas.